Zasady ochrony danych osobowych

Napisane przez: Antoni Nowak

Ogólne Zasady

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz środki ochrony danych osobowych na stronie kasyno.de, zwanej dalej Administratorem strony.

Administrator strony zobowiązuje się do poszanowania praw i wolności osób fizycznych podczas przetwarzania danych osobowych, w tym ochrony praw do prywatności oraz tajemnicy osobistej i rodzinnej, jako priorytetowego celu i warunku realizacji swojej działalności.

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) dotyczy wszystkich informacji, które Administrator strony może uzyskać na temat użytkowników witryny kasyno.de.

Definicje podstawowe stosowane w polityce

  1. Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
  2. Przetwarzanie danych osobowych: jakiekolwiek operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, takie jak zbieranie, przechowywanie, używanie, przekazywanie, usuwanie itp
  3. Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę kasyno.de

Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez administratora strony

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane kontaktowe podane przez użytkownika.

Dane zbierane automatycznie podczas korzystania ze strony, takie jak adres IP, dane o przeglądarce, typ urządzenia, z którego korzysta użytkownik.

Dane zebrane za pośrednictwem plików cookie oraz innych technologii śledzących.

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu:

  1. Świadczenia usług oferowanych na stronie.
  2. Kontaktowania się z użytkownikami, w tym w celach marketingowych i promocyjnych.
  3. Ulepszania funkcjonowania strony i dostosowywania jej do potrzeb użytkowników.
  4. Zapewniania bezpieczeństwa i przeciwdziałania oszustwom.
Strona kasyno.de wykorzystuje pliki cookie do przechowywania informacji o preferencjach użytkowników oraz optymalizacji działania strony.

Użytkownik może zarządzać ustawieniami plików cookie w swojej przeglądarce internetowej, jednak ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na funkcjonowanie strony.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz za zgodą użytkowników, o ile jest ona wymagana.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach realizacji umowy z użytkownikiem, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub w prawnie uzasadnionych interesach Administratora.

Zasady pobierania, przechowywania, przekazywania i innych form przetwarzania danych osobowych

Administrator zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.

Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w niniejszej Polityce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator może przekazywać dane osobowe użytkowników podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie umów o przetwarzanie danych, w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

Postanowienia finalne

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia publikacji i obowiązuje do odwołania.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce. Zmiany będą publikowane na stronie kasyno.de i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.